Perundangan
Majlis Daerah Lenggong

Pengenalan

Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171], Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133], Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172] merupakan Akta utama yang dibuat oleh Parlimen yang digunapakai oleh Pihak Berkuasa Tempatan bagi maksud mengadakan persamaan undang-undang antara Negeri.

Melalui Akta tersebut Majlis Daerah Lenggong dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri Perak boleh membuat, meminda atau membatalkan undang-undang kecil mengenai segala perkara yang perlu atau diingini untuk memelihara kesihatan, keselamatan dan kesentosaan penduduk atau untuk mengadakan aturan dan pengelolaan yang baik bagi kawasan Daerah Lenggong. Secara amnya undang-undang tersebut menyatakan dengan jelas aturan-aturan, kesalahan-kesalahan, denda dan kuasa-kuasa bagi Majlis Daerah Lenggong menjalankan tindakan penguatkuasaan undang-undang.

Senarai Akta, Perintah & Undang-Undang Kecil

Senarai undang-undang yang berkaitan dengan penguatkuasaan yang dikuatkuasakan oleh Majlis Daerah Lenggong adalah seperti senarai berikut.

BIL AKTA / KAEDAH / PERINTAH / UNDANG-UNDANG KECIL TAHUN WARTA NO. WARTA
1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 25 Mac 1976
2. Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974(Akta 133) 13 Jun 1974
3. Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) 25 Mac 1976
4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
5. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)
6. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)
7. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127)
8. Akta Makanan 1983 (Akta 281)
9. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)
10. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342)
11. Peraturan-peraturan Makanan 1985 P.U.(A)437/85
12. Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 23 September 2004 P.U. (A) 324
13. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
14. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2012 2 Februari 2013 Pk. P.U. 5.
15. Sistem Pengumpulan Dan Penggunaan Semula Air Hujan (SPAH) 2 Februari 2012 Pk.P.U.5.
16. Arahan Keselamatan
17. Peraturan-peraturan Hutan (Perak) (Pindaan) 1984 1 Ogos 1934 Pk. P.U. 34.
18. Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 18 Disember 1997
19. Enakmen Perladangan Unggas 2005 26 Julai 2005
20. Kaedah-Kaedah Kawalan Perancang (Am) Negeri Perak 2010
21. Kaedah-Kaedah Perintah Pemeliharaan Pokok Negeri Perak 2011 30 Disember 2011 Pk. P.U. 40
22. Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak 2013 Januari 2014
23. Kaedah-Kaedah Kelayakan Menyediakan Dan Mengemukakan Pelan, Butir-Butir Dan Dokumen Untuk Permohonan Kebenaran Merancang Negeri Perak 2014 29 Disember 2014 Pk.P.U.36.
24. Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak (Pindaan) 2014 29 Disember 2014 Pk. P.U. 35.
25. Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata 2015 28 Mei 2015 Pk.P.U.10.
26. Kaedah-Kaedah Tanah Perak (Pindaan) 2017 11 Mei 2017 Pk.P.U.33.
27. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan)(MDLG) Kerjaan Tempatan 1981 16 September 1982 Pk. P.U. 33.
28. Undang-Undang Kecil Penjaja (MDLG) 1986 Pk. P.U. 27
29. Undang-Undang Kecil Pemungutan, PembuanganDan Pelupusan Sampah Sarap (MDLG) 1988 21 Januari 1988 Pk. P.U. 1
30. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MDLG) 1991 20 Jun 1991 Pk. P.U. 15
31. Undang-Undang Kecil Vandalisme (MDLG) 1992 Pk. P.U. 50.
32. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MDLG) 1995 2 Disember 1995 Pk. P.U. 1.
33. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDLG) 1996 29 Ogos 1998 Pk. P.U. 13
34. Undang-Undang Kecil Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau (MDLG) 2012 1 March 2012 Pk. P.U. 9
35. Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (MDLG) 2012 11 Oktober 2012 Pk. P.U. 42
36. Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (MDLG) 2013 6 Jun 2013 Pk. P.U. 32.
37. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan)(Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit Dan Bangunan 2013 10 Oktober 2013 Pk. P.U. 49.
38. Kaedah-Kaedah Pegawai MDLG (Kelakuan dan Tatatertib) 2014 Pk. P.U. 26
39. Undang-Undang Kecil Iklan (MDLG) 2014 11 September 2014 Pk. P.U. 11
40. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MDLG) 2017 15 Februari 2017 Pk. P.U. 11
41. Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MDLG) 2017 9 November 2017 Pk. P.U. 67
42. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDLG) 2018 8 Mac 2018 Pk. P.U. 19