Perundangan

Majlis Daerah Lenggong

Dasar Utama

Majlis Daerah Lenggong mempunyai empat dasar - dasar utama agensi iaitu
Undang-Undang Kecil, Akta, Enakmen dan Perintah.

BIL PERKARA
1

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

2

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2012

3

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan)(MDLG) Kerjaan Tempatan 1981

4

Undang-Undang Kecil Penjaja (MDLG) 1986

5

Undang-Undang Kecil Pemungutan, PembuanganDan Pelupusan Sampah Sarap (MDLG) 1988

6

Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MDLG) 1991

7

Undang-Undang Kecil Vandalisme (MDLG) 1992

8

Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDLG) 1996

9

Undang-Undang Kecil Haiwan Ternakan dan Haiwan Merayau (MDLG) 2012

10

Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (MDLG) 2013

11

Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan)(Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit Dan Bangunan 2013

12

Undang-Undang Kecil Iklan (MDLG) 2014

13

Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (MDLG) 2017

14

Undang-Undang Kecil Pelesenan Establishmen Makanan (MDLG) 2017

15

Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDLG) 2018

BIL PERKARA
1

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

2

Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974(Akta 133)

3

Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)

4

Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

5

Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)

6

Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)

7

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127)

8

Akta Makanan 1983 (Akta 281)

9

Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)

10

Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342)

BIL PERKARA
1

Enakmen Perladangan Unggas 2005

2

Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan

BIL PERKARA
1

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MDLG) 1995